Üyelik

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ÜYE PROFİLİ
(29 Ağustos 2014 )
1.GENEL ÜYE SAYISI: 16558
2.AKTİF ÜYE SAYISI: 8544
3.KAYDI DONDURULMUŞ ÜYE SAYISI: 3200
4.VEFAT EDEN ÜYE SAYISI: 4512                     
5.İSTİFA EDEN ÜYE SAYISI: 115
6.İHRAÇ EDİLEN ÜYE SAYISI: 18
7.BOŞ ÜYE NUMARASI: 169

DİVAN ÜYELERİ BİLGİ DÖKÜMÜ

1.DİVAN ÜYE SAYISI: 2889
2.AKTİF DİVAN ÜYE SAYISI: 1826
3.KAYDI DONDURULMUŞ DİVAN ÜYE SAYISI: 238
4.VEFAT EDEN DİVAN ÜYE SAYISI: 822
5.İSTİFA EDEN DİVAN ÜYE SAYISI: 3


ÜYE AİDATLARI
2014 Yılı Yıllık Üye Ödentileri: 200 TL,

BANKA BİLGİLERİ:

HESAP ADI: GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 

ZİRAAT BANKASI MECİDİYEKÖY ŞUBESİ (757)- HESAP NO: 2093514-5005
IBAN: TR 67 0001 0007 5702 0935 1450 05
 
İŞ BANKASI PARMAKKAPI ŞUBESİ (1042) - HESAP NO 14403
IBAN: 90 0006 4000 0011 0420 0144 03


ÜYE GİRİŞ ÜCRETLERİ

Galatasaray Lisesi Mezunları 600 TL,
Aile Bireyleri 2.500 TL;
Bu Kategoriler Dışındaki Müracaatlar 10.000 TL,
Sporculuktan Üye Olanlar 1.250 TL.

ÜYELİK KOŞULLARI

Üyelik Koşulları GSK Tüzüğünde şu şekilde belirtilmiştir:

ÜYELİK TÜRLERİ
MADDE 6: Kulübün iki tür üyesi vardır:
6.1) Üye
6.2) Onursal üye

ÜYE OLMA KOŞULLARI
MADDE 7: Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması  zorunludur.
Ayrıca, üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen gruplardan birine dahil olmaları da zorunludur.
A Grubu - Galatasaray Lisesi'nde en az iki yıl okumuş olanlar.
B Grubu- Kulüp Başkanının önerisi ile takvim yılı başına en fazla 15 (on beş) kişi, başka bir kayıt aranmaksızın üye olabilir.
C Grubu- En az 5 (beş) yıl süre ile amatör veya profesyonel olarak  Kulüp adına yarışmalara katılmış, spor yaşamını Kulüpte tamamlamış, bu hususu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış ve spor yaşamını tamamladıktan sonra 5 (beş) yıl içinde üyeliğe başvuran sporcular. (Kulüp menfaatleri doğrultusunda transferi gerçekleşen sporcular Yönetim Kurulu kararı ile spor yaşamını Kulüpte tamamlamış olma koşulundan muaf tutulabilirler)
D Grubu- En az 5 (beş) yıllık üyelerin çocukları ve eşleri.
E Grubu- Yukarıdaki grupların dışında kalanlar.

ALINACAK ÜYE SAYISI
MADDE 8: A ve C gruplarında yukarıda tanımlanan üye adayları için hiçbir sayısal sınırlama uygulanmaz.
A ve C grupları dışında diğer gruplarda tanımlanan adaylardan üyeliğe alınacakların toplam sayısı her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Alınacak toplam üye sayısı bir önceki yıl sonu (31 Aralık) itibarı ile Kulübün kaydı açık üye sayısının %3 (yüzde üç)'ünden fazla olamaz.
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen alınacak toplam üye sayısından fazla üye kabul edilmesi durumunda, işlem sırasına göre sınırı aşan üyelik geçersiz olur ve düşer.
Ancak her durumda, bir yılda kabul edilecek toplam üye sayısı 400 (dört yüz)'ü aşamaz.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU  SÜRECİ
MADDE 9:
Kulübe üye olmak isteyenler 1 Haziran - 31 Ağustos (otuz bir Ağustos dahil) tarihleri arasında, ön başvuruda bulunabilirler. Bu dönemi takip eden ilk iş günü başvurular kayda alınır, üyelik başvurularının değerlendirilmesi 30 gün içinde tamamlanır.
Bu tarihlerin dışında yapılan başvurular kabul edilmez.
Üye kayıt işlemi yılda bir kere yapılır.

BAŞVURU İŞLEMİ
MADDE 10: Üye olmak için başvuruda bulunan kişiler;
10.1) Aday üyenin üye olabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek üzere hazırlanmış basılı başvuru beyannamesini doldurmak; özgeçmişini, nüfus suretini, yetkili merciden alacağı adli sicil ve arşiv kaydını gösterir belgeyi bu beyannameye eklemek,
10.2) Beyannameye yazdığı bilgilerin doğruluğunu imza altına almak,
10.3) Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık iki üye tarafından önerilmiş olmak,

10.4) Yeteri kadar fotoğraf vermek,
10.5) Mevzuat hükümleri uyarınca gereken durumlarda izin belgesi vermek ve başvuru beyannamesini Kulüpte kayıttan geçirtmek,
10.6) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak zorundadır.

Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık her üye, bir takvim yılı içinde en çok 5 (beş) kişiyi üyelik için önerebilir.

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ
MADDE 11:
11.1) Yönetim Kurulunca başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları yapıştırılmış basılı başvuru beyannamesi başvuru süresinin sonunu takip eden ilk iş günü Kulüp merkezinde belirli bir yerde ve sosyal tesislerde 7 (yedi) gün süre ile asılı bırakılır.
11.2) Üyeler askı süresi içinde adaylar hakkında itirazları varsa bunları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler.
11.3) Üyelik başvuruları askı süresinin bitimini izleyen ilk işgünü Yönetim Kurulunca, varsa itirazlar ile birlikte, eksiksiz olarak Sicil Kuruluna verilir.
11.4) Sicil Kurulu üyelerini görevlendirmek suretiyle her adayın üyelik başvurusu hakkında, 10. maddedeki hususları göz önünde tutarak, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar.
Görevlendirilen Sicil Kurulu üyeleri, bu değerlendirmeler sonunda Kulüp Tüzük'üne uygun olarak belirlenen üye adayları ile gerektiğinde ayrı ayrı ve birebir görüşür ve bu görüşmeler kayıt altına alınır.
11.5) Sicil Kurulu başvurular içinde önerdiklerini ve önermediklerini gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna en geç Eylül ayının son iş gününe kadar sunar.
11.6) Yönetim Kurulu üye adaylarından onayladıklarını sunum tarihini takip eden 10 (on) gün içerisinde Sicil Kuruluna bildirir.
Sicil Kurulu derhal, Yönetim Kurulu kararı ile adaylıkları kesinleşenlere işlemlerini gerçekleştirmek için gönderme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde giriş ve yıllık ödentilerini yatırmaları hususunu iadeli taahhütlü mektup ile bildirir.
Bu ödentilerin süresi içinde ve tam olarak ödenmesini takiben, yıl sonuna kadar alınacak Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten doğan hak ve yükümlülükler kazanılmış olup üyelik Sicil Kurulu tarafından Sicil Defterine işlenir.
Sicil Defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak Genel Kurulun denetimine sunulur.
Üyelik başvuruları yapıldığı yıl için geçerlidir.

SPORCULAR
MADDE 12: Galatasaray Spor Kulübünde spor faaliyetlerine düzenli şekilde katılan ve yarışmalarda bireysel veya takım halinde Kulübü temsil eden ve bu amaçla lisansı çıkartılan kişilere sporcu denir.
Sporcular (veteranlar hariç), spor yaşamına devam ettikleri ve yarışmalara katıldıkları sürece seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

SPORCU OLMA KOŞULLARI
MADDE 13: Sporcularda aşağıdaki koşullar birlikte aranır:
13.1) 18 yaşından küçüklerle, ilköğretim ve liseye devam eden öğrencilerin veli veya vasilerinden yazılı izin belgesi alınmış olması,
13.2) Spor yapmak için Yönetim Kurulunca Kulübe alınmasına karar verilmiş ve sporcu kaydının tutulması için Yönetim Kurulunca Sicil Kuruluna bildirilmiş olması,
13.3) Lisans çıkartılmış olması.

SPORCULARIN ÜYELİĞE GEÇİŞ KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
MADDE 14: Kulübün lisanslı sporcularından olup da spor yaşamını Kulüpte tamamlamış ve yukarıda 7. madde C grubunda yazılı niteliklere sahip olanlar üyeliğe kabul edilebilirler.

ONURSAL ÜYE
MADDE 15: Katılmaları Kulüp için manevi bir değer taşıyan ve kişilikleri, toplumdaki yerleri, eserleri ile Kulübün amacı ve etkinliklerine önemli katkıda bulunabilecek seçkin kişiler Kulübe onursal üye olarak kabul edilebilirler.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Dilerlerse ödenti verirler.

ONURSAL ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ
MADDE 16: Onursal üyelik için kabul kararı doğrudan Yönetim Kurulunca verilir


Üyelik Formu

1. Sayfa

2. Sayfa


Üyelik Formu ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1. Formun aslı doğrudan, orjinal imzaları ile birlikte kulüp merkezine getirilmelidir. ( Müracatlar fax ya da posta yolu ile yapılmamaktadır).
2. Müracat sahibinin 6 adet fotoğrafı da form ile birlikte teslim edilmelidir.
3. Formu teslim eden kişinin mutlaka Galatasaray Spor Kulübü Sekreterliği`nden bir "Kayıt Numarası" alması gerekmektedir.
4. Form üzerindeki bütün bilgilerin ve imzaların eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.
5.Formun yazıcıdan önlü arkalı tek sayfa halinde ve renkli olarak çıkartılması gerekmektedir. İki yaprak olarak getirilen formlar hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir.

Daha detaylı bilgi için lütfen kulüp merkezini ile irtibata geçiniz
Tel: 0 212 267 08 62- 0 212 267 07 63İLGİLİ HABER VE LİNKLER

GALATASARAY SK YÖNETİM KURULU

GALATASARAY SK YÖNETİM KURULU

GALATASARAY SK İDARİ KADROSU

GALATASARAY SK İDARİ KADROSU

ALİ SAMİ YEN STADI TARİHİ

ALİ SAMİ YEN STADI TARİHİ

UNUTULMAYANLAR

UNUTULMAYANLAR

KUPALAR VE ŞAMPİYONLUKLAR

KUPALAR VE ŞAMPİYONLUKLAR

GALATASARAY MÜZESİ

GALATASARAY MÜZESİ


KULÜP İLETİŞİM     SİTE ÜYELİĞİ     SPONSOR VE LİSANSİYELER      BİZE YAZIN
1997 - 2014 GALATASARAY SK