10 Ağustos 2017 Perşembe 00:24

Galatasaray Sportif AŞ'den açıklama

Galatasaray Sportif AŞ'den açıklama

Galatasaray Sportif AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "Faaliyet Raporu (Konsolide)" konulu açıklama yayınladı. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetim Raporu başlıklı bildiride şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin ("Şirket" ya da "Galatasaray Sportif") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Mayıs 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 9 Ağustos 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve 9 Ağustos 2017 tarihli Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer alan Şartlı Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen hususun etkileri haricinde gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin sürdürülebilmesine ilişkin 9 Ağustos 2017 tarihli Bağımsız Denetçi Raporu'nda Dikkat Çekilen Husus olarak raporlanan aşağıdaki husus bulunmaktadır.

İşletmenin Sürekliliği İle İlgili Husus
Konsolide finansal tablolar "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Grup'un kısa vadeli finansal borçlanmaları, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, kısa vadeli ticari borçları, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçları ve diğer borçlarının toplamı nakit ve nakit benzerleri ile kısa vadeli ticari alacakları ve diğer alacakları toplamını (ilişkili taraf bakiyeleri düşülmüş halde) 313.523.879 TL tutarında aşmış olup 31 Mayıs 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde Grup'un dönem zararı 297.091.659 TL, geçmiş yıllar zararları 665.354.607 TL ve özkaynak açığı ise 663.140.115 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu husus, 31 Mayıs 2017 tarihli finansal tabloların dipnotları arasında yer alan İşletmenin Sürekliliği başlıklı dipnotta açıklanan diğer hususlarla birlikte, Grup'un sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin mevcudiyetini göstermektedir.
Diğer taraftan yukarıdaki finansal bilgiler nedeniyle Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi gereğince borca batık olma durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların muhtemel satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği bilanço hazırlamıştır. Bu bilançoya göre 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in özkaynakları 630.674.258 TL olmaktadır.
Ayrıca Şirket ana ortağı Dernek Yönetim Kurulu, Grup'un mali yapısının güçlendirilerek mevcut olan ticari ve ticari olmayan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kısa vadeli finansal yükümlülüklerinin uzun vadeye yayılması, mevcut gayrimenkullerin gelir getirici şekilde değerlendirilmesi ve gider azaltıcı önlemleri de içeren aksiyon planı hazırlamıştır. Dolayısıyla, Grup'un sürekliliğinin devam ettirilebilmesi bu aksiyon planının gerçekleştirilmesine bağlıdır.

 

BİLDİRİM DETAYI İÇİN TIKLAYIN