5 Temmuz 2022 Salı 10:46

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı

Tüzüğümüzün 25.3. ve 28.1 maddeleri uyarınca, Genel Kurul’un olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına, toplantının aşağıdaki gündemle 24 Temmuz 2022 Pazar günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu Şişli, İstanbul adresinde saat 10.00’da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 31 Temmuz 2022 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi,

4. Tüzüğümüzün 24.maddesinin 10, 12 ve 13 fıkraları ile 145. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna, aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2024 tarihine kadar yetki verilmesine,

4.1. Derneğimiz üyelerinin kullanımına özgü sosyal tesis olarak faaliyete geçirilmesini teminen Galatasaray Adası’nı teşkil eden taşınmazlardan, Maliye Hazinesi mülkiyetinde ve Derneğimiz lehine irtifak hakkı bulunan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 369 Ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller, bu parseller çevresinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar ve Kuruçeşme sahilindeki iskele alanı ve Derneğimiz mülkiyetindeki  369 ada 1 nolu parsel ile birlikte bu taşınmazlar için ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmazlar üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid ve  tasarruflarda bulunmak, inşaat yapmak, inşa edilen yapıları nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde bu hususlarla ilgili olarak Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden bağış toplanmak suretiyle finansman sağlamak (GALATASARAY ADASI), 

4.2. Yetki taleplerine konu gayrimenkul projelerine ilişkin yapılacak inşaat faaliyetlerinin,  dört büyük bağımsız denetim firmasından (Deloitte, E&Y KPMG ve PWC) birinin gözetiminde gerçekleştirilmesi, inşaat faaliyetleri ile ilgili olarak bağımsız bir ihale komisyonu kurulması, bu komisyon aracılığıyla şartnameler oluşturulması, katılımcı sayısını artırmak için açık ihalelerin basın yoluyla kamuya duyurulması, ihalelerin canlı olarak Derneğimiz bünyesindeki mecralardan birinden yayınlanması, ihale komisyonunun seçtiği ulusal veya uluslararası bir proje yönetim şirketi ile projenin tüm süreçlerinin yürütülmesi; ihale sonucu firma seçiminin, ihale komisyonu, projelere atanacak uluslararası veya ulusal proje yönetim şirketi, yukarıda sıralanan dört büyük denetim firmasından bir tanesi ve ilgili bankanın katılımı ile gerçekleştirilmesi; söz konusu projelerden elde edilecek gelirin tamamı blokeli hesaplarda tutularak öncelikle Derneğimizin ve bağlı ortaklıklarının finansal ve vadesi geçmiş ticari borçlarının ödenmesi ile inşaat harcamalarında kullanılması, kalan paranın ise alt yapının geliştirilmesinde ve Derneğimizin geleceğinin, mali bağımsızlığının ve sürdürülebilirliğinin teminatı olmak üzere yapılacak olan yeni projelerde kullanılmak üzere oluşturulacak blokeli birikim hesaplarına aktarılması, aktarılacak bu paranın ise  genel kurulun onayının alınması suretiyle kullanılabilmesi koşuluyla,

4.2.1. Derneğimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya Mahallesi, 79 pafta, 1032 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın civarındaki parselleri satın almak, mevcut ve satın alınan tüm bu  parsellere ilişkin her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmazlar üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat ve bu taşınmazlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek, bağımsız bölümlerin satış ve devrini yapmak, bahse konu  parselleri ya da parsellere ilişkin hakları kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak, kiraya vermek, satışını gerçekleştirmek,  bu taşınmazlara  ilişkin  işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, parseller üzerinde mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak (FLORYA ARSASI),

4.2.2. Derneğimizin maliki olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 Ada, 385  Parselde kayıtlı 2.127,32 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin olarak, her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmaz üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat ve taşınmaz üzerinde  kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek, bağımsız bölümlerin satış ve devrini yapmak, bahse konu taşınmazı kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak, kiraya vermek, satışını gerçekleştirmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak (MECİDİYEKÖY BİNASI),  

4.3. Yeni bir kamp tesisi kurulabilmesi amacıyla Kulübümüz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 13.03.2018 tarihli ön izin sözleşmeleriyle Derneğimize tahsis edilen, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 3427, 3428 ve 3430 no’lu parselleri içeren toplam 102.233,89 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahse konu taşınmazın üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat  taşınmaz üzerinde mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, arazi üzerinde spor tesisi inşa ettirmek, inşa edilen tesisi nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak, aynı amaçla civarındaki taşınmazları Derneğimizin tasarrufuna kazandırmak ve bu suretle mevcut taşınmazımızın alanını genişletmek için yeni  haklar edinmek ve bu taşınmazlara ilişkin olarak burada belirtilen tüm işlemleri yapmak, (KEMERBURGAZ YENİ KAMP TESİSİ),

4.4. Derneğimizin geleceğinin, mali bağımsızlığının ve sürdürülebilirliğinin teminatı olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihine kadar taşınmazın nitelikleri ve bütçesi genel kurula bildirilmek üzere yeni taşınmaz ve/veya ayni hakların Derneğimiz malvarlığına kazandırılması, ileri vadeli satın alma söz konusu olması durumunda satın alınacak taşınmaz üzerinde satıcı lehine teminat verilmesine,

4.5. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak; yukarıda belirtilen 4.2., 4.3 ve 4.4. maddelerdeki yetki taleplerine konu projeler ile ilgili finansman sağlanabilmesi için yeni kredi sözleşmeleri imzalamak, bu suretle ve sadece Derneğimizin mülkiyetine kazandırılacak olan yeni taşınmazlar üzerinde bankalar lehine ipotek, rehin ve sair ayni haklar tesis etmek,

4.6. Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası’nda yer alan kafe, restoran, dükkan, ofis, sergi/etkinlik/reklam alanı ve benzeri alanların; kısmen ve/ veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme sözleşmelerinin yapılması,

5. Kulübümüzün mali bağımsızlığa ve başarıya ulaşabilmesi adına ibrasızlık süreçlerinden kaynaklı olumsuz etkilerin giderilmesi, iç barışın ve birlikteliğin sağlanması için izlenecek yol haritasının görüşülmesi,

6. Kapanış