18 Ocak 2017 Çarşamba 20:04

Galatasaray Sportif AŞ'den Açıklama

Galatasaray Sportif AŞ'den Açıklama

Şirketimiz 18 Ocak 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanı Hususu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ortakların bilgisine sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

 

Ek Açıklamalar:

Şirketin 18 Ocak 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında :Gündemin 8.Maddesine geçilerek şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda dolması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanının II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğine uygun olarak 108.000.000 TL (Yüzsekizmilyon TürkLirası) olarak değiştirilmesi ve süresinin 5 (beş) yıl (2016-2020) daha uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i " başlıklı 7.Maddesinin ayrıca sadeleştirme ve tekrardan kaçınmak,TTK'daki terminolojiye uyum sağlamak amacıyla esas sözleşmenin 8. ve 16. Maddelerinin ekli şekilde tadili hususu ortakların bilgisine sunuldu ve teklif edilen değişikliklere ilişkin ekteki tasarı metni okundu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2016 tarihli ve 13384 sayılı yazısına istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.12.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin ve onaylarının alındığı görüldü.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Esas Sözleşmenin 7., 8., ve 16.maddelerinin tadiline ilişkin ekteki tadil tasarının kabulüne Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık,1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86 TL'lik payın olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile karar verilmiştir. Söz konusu tadil metinleri Toplantı Başkanlığı'nca imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Eklenen Dökümanlar:

EK: 1
GSS_SPK onaylı Esas sözleşme tadil metni.pdf

EK: 2
GS Sportif Tutanak Esas Sözleşme Tadili ekli.pdf