GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

Galatasaray Spor Kulübü Derneği (“Dernek”) olarak, sizlerin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Derneğimiz tarafından, sportif faaliyetlerimizden faydalanan kişiler ve üyeler dahil, Derneğimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait veriler Kanuna uygun olarak aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

 I. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği 
Kişisel verileriniz, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan faaliyet, hizmet ve ürünlerin sizlerin beğeni, faydalanma şekli ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Dernekler Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek olan işlemlerin aktivasyonunun sağlanması, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, üyelik, davetiye ve etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlaması ve sizlerin kullanımına sunulması için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi, Derneğimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Derneğimizle hukuki ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Derneğe ait lokasyonların, fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerinden faydalanan kişileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Derneğimizin amaç ve faaliyetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz  tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerin sizlerin beğeni, faydalanma şekli ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Dernekler Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek olan işlemlerin aktivasyonunun sağlanması, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, üyelik, davetiye ve etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlaması ve sizlerin kullanımına sunulması için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi, Derneğimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Derneğimizle hukuki ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Derneğe ait lokasyonların, fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerinden faydalanan kişileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Derneğimizin amaç ve faaliyetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla; Derneğimize, Topluluk Şirketlerimize, Dernek yetkililerine, üyelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Derneğimiz tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Derneğimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin I. ve II. numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından sağlanan hizmet ile Derneğimizin hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Derneğimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketlerimiz, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Derneğimiz faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Derneğimizin ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu faaliyet ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Ayrıca, Derneğimizin veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Derneğimizi veya Topluluk Şirketlerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Derneğimizin veya Topluluk Şirketlerimizin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

IV. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi  GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ VE TOPLULUK ŞİRKETLERİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU'NU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Türk Telekom Stadyumu, Huzur Mahallesi,34485 Seyrantepe/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu  galatasaray@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Derneğimiz tarafından talebin niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak KVK Kurumu tarafından yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’nin” 7. Maddesi uyarınca, ilgili kişinin başvuruna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Şayet başvuruya verilecek cevabın, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Derneğimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kişisel verilerini Derneğimiz ile paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@galatasaray.org adresine bildirebilirsiniz. 

*Topluluk Şirketlerimiz şunlardır:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi,

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi,

Galatasaray Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi,

Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Tic. Anonim Şirketi,

Galatasaray Emlak Geliştirme Anonim Şirketi,

Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi