2 Ekim 2012 Salı 15:10

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

GÜNDEM:

30  Ekim 2012 Tarihinde Yapılacak 
(A) Grubu Pay Sahipleri Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar,
2. Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar;
3. Yönetim Kurulu üye adaylarının seçimi,
4. Denetleme Kurulu üye adaylarının seçimi,
5. Dilekler.

30 Ekim 2012 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü hususunda müzakere ve karar;
2. Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar;
3. 1 Haziran 2011- 31 Mayıs 2012 dönemi Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;
4. Şirketin 1 Haziran 2011 - 31 Mayıs 2012 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar-Zarar 
  Hesaplarının incelenmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;
5. 1 Haziran 2011- 31 Mayıs 2012 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin
  ve Denetçilerin ibra olunması hususunda müzakere ve karar;
6. Karın dağıtım şeklinin ve dağıtım tarihinin saptanması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin müzakere edilerek ve karar alınması;
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri, IV, 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar;
9. Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,
10. 6103 sayılı T.T.K.'nın yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 25/1. maddesi gereği istifa ederek yeniden Gerçek Kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikasının ortakların bilgisine   sunulması,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar;
14. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için T.T.K.'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği uyarınca yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2011-31.05.2012 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. 01.06.2011-31.05.2012 hesap döneminde Şirketin sosyal yardım amacıyla, vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımların genel kurul'un bilgisine sunulması,
18. 01.06.2011-31.05.202 hesap döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
20. Dilekler ve kapanış.

   EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin 01.06.2011 - 31.05.2012 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 30 Ekim 2012 Salı günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi, Seyrantepe -İstanbul adresinde ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için ilan yapılmasına,

2. Şirketimizin  A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının 30 Ekim 2012 Salı günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi, Seyrantepe -İstanbul adresinde ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için ilan yapılmasına,

3. Genel Kurul'a davete ilişkin çağrı ilanının Hürriyet ve Dünya gazeteleri ile Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde, yasal süreleri içerisinde çıkarılmasına,

4. 2011 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ile (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda, bir komiserin hazır bulundurulması hususunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne  başvuruda bulunulmasına ve bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,

5. Nama yazılı pay sahipleri ile bir adet hisse senedini Şirkete tevdi ederek, adres bırakmış olan ortaklarımıza, ayrıca iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına,


Oybirliği ile karar verilmiştir.

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY 02.10.2012 15:10:32