10 Mart 2023 Cuma 18:52

Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirketimizin 01.06.2021 - 31.05.2022 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı aşağıda yer almaktadır.

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması

2 - Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

4 - Şirketin 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması

5 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

6 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması

8 - Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması

9 - Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-33523 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 28.02.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00083185261 sayılı izin yazıları doğrultusunda ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması

15 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - 16- Dilek, temenniler ve kapanış

Bilgilendirme dökümanı

Davet metni