1 Eylül 2018 Cumartesi 14:53

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na çağrı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na çağrı

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU’NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Tüzüğümüzün 25.3. ve 28. maddeleri uyarınca, Genel Kurul’un olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına toplantının aşağıdaki gündemle 22 Eylül 2018 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum toplantı salonu Beyoğlu İstanbul adresinde saat 10.00’da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 29 Eylül 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem :

1.           Açılış

2.           Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması

3.           Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi

4.           Tüzüğümüzün 24.maddesinin 10, 12, 13 ve 19. fıkraları uyarınca Yönetim Kuruluna, aşağıda 

belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2021 tarihine kadar yetki verilmesine,

4.1.       Derneğimizin ve bağlı iştiraklerimizin ilgili her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılması ve/veya yeni yapılacak olan kredi sözleşmelerini teminen, Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkuller üzerinde 3. kişiler lehine ilgili her türlü ayni ve şahsi haklar (ipotek, rehin, kira vs. haklar)  ve mükellefiyetler tesisi ile  kurulmuş olan hak ve mükellefiyetler ile Derneğimizin her ne suretle olursa olsun 3. kişiler lehine tesis etmiş olduğu temlik, rehin ve benzeri hak ve mükellefiyetlerin yapılandırılması; bu hususlarla ilgili olarak Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden ve/veya 3. kişilerden (banka, finans kurumu ve benzeri kurumlar) finansman sağlanması, ayrıca Derneğimiz iştiraklerinden olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi’nin sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması veya çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kayıt ve koşuluyla satılması, rehnedilmesi, teminat gösterilmesi, hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması,

4.2.       Yeni bir gayrimenkul ve/veya ayni hakkın ve/veya gayrimenkullerin, ayni hakların Derneğimiz malvarlığına kazandırılması, yeni tesisler oluşturulması, bahis konusu gayrimenkuller ile mevcut dernek mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerine 3. kişiler lehine ilgili her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, şayet gayrimenkulün bir şirketin hisselerinin alınması suretiyle elde edilmesi halinde, bu şirkete ait hisse senetlerinin teminat verilmesi ve/veya rehnedilmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici madde 16 uyarınca, hakkında yıkım kararı çıkarılan ve/veya ruhsatsız yapılara ilişkin alınmış yıkım kararları ve idari cezaların kaldırılması amacıyla T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 31/10/2018 tarihine kadar Yapı Kayıt Belgesi alınmak üzere başvurulmasına, gerekli görülmesi halinde 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedellerinin ödenmesine, yapı kayıt belgesi alınması halinde hazine ve/veya belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapıların satın alınmasının değerlendirilmesine, bu manada iş ve işlemlerin takibine,

4.3.       Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve tesislerin kısmen ve/ veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması hususlarında Yönetim Kuruluna Tüzüğümüzün 24. maddesinin 10. fıkrası uyarınca yetki verilmesine,

4.4.       Kulübümüzün maliki olduğu İstanbul İli Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 Ada, 385  Parselde kayıtlı 2.127,32 m² yüzölçümlü taşınmazın, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak (MECİDİYEKÖY ARSASI),  

4.5.       Kulübümüzün maliki olduğu, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi,  Katip Mustafa Çelebi Mah. 469 Ada, 26 Parselde kayıtlı 327,24 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın, yerine yeni bina yapmak ya da var olan binanın kullanımını iyileştirmek amacıyla, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir,  ipotek, rehin, kira, işletme inşaat,  hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,  3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (kiralama, ipotek ve sair haklar) tesisi etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde ilgili her türlü finansmanı sağlamak (BEYOĞLU BİNASI), 

4.6.       Futbol takımlarımız için yeni bir kamp tesisi kurulabilmesi amacıyla Kulübümüz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 13.03.2018 tarihli ön izin sözleşmeleriyle Kulübümüze tahsis edilen, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 2865, 1057 ve 3329 nolu parseller ile bu parseller arasında yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı içeren toplam 101.107,19 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi ya da araziye ilişkin hakları kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, arazi üzerinde spor tesisi inşa ettirmek, inşa edilen tesisi nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak, aynı amaçla başka taşınmazlar ya da taşınmazlar üzerinde haklar edinmek ve bu taşınmazlara ilişkin olarak burada belirtilen tüm işlemleri yapmak (KEMERBURGAZ YENİ KAMP TESİSİ)

4.7.       Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İ.Ayazağa Mah, 3 Ada, 33 Parselde kayıtlı 72.426,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Kulübümüz ile Spor Genel Müdürlüğü arasında imza edilen 18.10.2016 tarihli 2 Nolu Ek Sözleşme uyarınca spor salonu inşa ettirmek, bu amaçla ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak (ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ YENİ SPOR SALONU),

4.8.       4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde teknoloji geliştirme bölgeleri kurmak, bu amaçla, kurulacak kurucu heyetlere katılmak, işletmeci şirketlerin sermayelerine iştirak etmek,  ilgili kurumlara her tür başvuruyu yapmak, ihtiyaç duyulan gayrimenkulleri ve gayrimenkullere dayalı hakları edinmek, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3.kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek,bina inşa etmek, inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak,

4.9.       Galatasaray Adasını teşkil eden taşınmazlardan, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 369 Ada, 2 ve 4 nolu parseller iskele alanı ile bu parseller çevresinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara ilişkin olarak irtifak hakkı ve diğer hakları edinmek için her tür başvuruyu yapmak, işlemleri takip etmek, sözleşmeleri imzalamak; Kulübümüz mülkiyetindeki  369 ada 1 nolu parsel ile birlikte bu taşınmazlar için ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa etmek,  inşa edilen binayı, nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak (GALATASARAY ADASI),

4.10.     Kulübümüzün maliki olduğu, İstanbul İli, Beykoz İlçesi’nde F22D05C3B pafta, 3203   parselde kayıtlı 8423,03 m2  yüzölçümlü taşınmazın, tamamı üzerinde  her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, devir, bağış, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak her türlü hakkı ve vs. her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 3. kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, bina inşa etmek, inşa edilen binayı nihai kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  ihtiyaç duyulması halinde, her türlü finansmanı sağlamak (RİVA OKUL ALANI),

5.           2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun müzakeresi ve karara bağlanması,

6.           Tüzüğümüzün 24.14. ve 24.19. maddeleri uyarınca Kulübümüzün basketbol branşının düzenli ve/veya sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla, çoğunluk hisselerinin Derneğimize ait olması şartıyla Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi’nin kurulması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesinin karara bağlanması,

7.           Tüzüğümüzün 24.14. ve 24.19. maddeleri uyarınca Kulübümüzün voleybol branşının düzenli ve/veya sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla, çoğunluk hisselerinin Derneğimize ait olması şartıyla Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi’nin kurulması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesinin karara bağlanması,

8.           16/03/2018 tarihli ve 30362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yapılan değişikliklere istinaden, Galatasaray Spor Kulübü Derneği çatısı altında yürütülen spor branşlarının sezonları ile dernek hesaplarının uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87.34 maddesi uyarınca, 26. ve 146. maddelerinin yasaya uyumunu sağlamak amacıyla  aşağıda yer alan değişiklilkerin müzakeresi ve karara bağlanması,

MADDE 26 ESKİ METİN 

Yıllık olağan toplantı her yıl Mart ayının ikinci yarısındaki hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır. Gündem yukarıda yer alan ilk üç bende ek olarak aşağıda yer alan konulardan oluşur:

1) Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

2) Faaliyet raporunun sunulması,

3) Denetim Kurulu raporunun okunması,

4) Raporlar hakkında görüşme,

5) Yönetim Kurulunun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

6) Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

7) Varsa, Genel Kurul ilanında içeriği ve gündem sıra numarası belirtilmek kaydı ile Yönetim Kurulunun önerileri,

8) Bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9) Dilekler.        

MADDE 26 YENİ METİN

Yıllık olağan toplantı her yıl Eylül ayının ilk yarısındaki hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır. Gündem yukarıda yer alan ilk üç bende ek olarak aşağıda yer alan konulardan oluşur:

1) Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

2) Faaliyet raporunun sunulması,

3) Denetim Kurulu raporunun okunması,

4) Raporlar hakkında görüşme,

5) Yönetim Kurulunun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

6) Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

7) Varsa, Genel Kurul ilanında içeriği ve gündem sıra numarası belirtilmek kaydı ile Yönetim Kurulunun önerileri,

8) Bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9) Dilekler.

MADDE 146 ESKİ METİN             

Bütçe 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur.

Yönetim Kurulu, yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 1 /12 (on ikide bir)'si oranında harcama yapabilir.

MADDE 146 YENİ METİN

Bütçe 1 Haziran tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur.

Yönetim Kurulu, yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 1 /12 (on ikide bir)'si oranında harcama yapabilir.

9.           Giriş Ödentilerinin aşağıda yer alan şekliyle 2018 yılı Üyeliğe Kabul İşlemleri itibariyle geçerli olmak üzere güncellenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

A Grubu Üyelik                1.200TL

C Grubu Üyelik               2.500TL

D Grubu Üyelik               5.000TL

E Grubu Üyelik              20.000TL

10.         01 Ocak 2019 tarihi itibariyle Üye Yıllık Ödentisi’nin 400 TL olarak güncellenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11.         Kapanış