BEŞİNCİ KISIM - PARASAL KONULAR

BEŞİNCİ KISIM - PARASAL KONULAR

Galatasaray Spor Kulübü

BEŞİNCİ KISIM
PARASAL KONULAR

BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK ÖDENTİ

GİRİŞ ÖDENTİSİ
MADDE 136: Giriş ödentileri Genel Kurul tarafından saptanır.

YILLIK ÖDENTİ
MADDE 137: Üyeler, Genel Kurulca saptanacak olan yıllık ödentiyi her yıl bir defada ödemekle yükümlüdürler. Belirlenecek olan yıllık ödenti bir önceki dönemde saptanan bedelden az olamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
KULÜBÜN GELİRLERİ

KULÜBÜN GELİRLERİ
MADDE 138: Kulübün gelirleri şunlardır:
138.1) Giriş ödentisi,
138.2) Yıllık ödenti,
138.3) Kulüpçe yapılan yayınlar, medya yayın hakkı gelirleri, düzenlenecek piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
138.4) Her çeşit spor yarışma gelirleri,
138.5) Kulübün malvarlığından elde edilecek gelirler,
138.6) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
138.7) Reklam gelirleri,
138.8) Her çeşit isim hakkı ve patent gelirleri,
138.9) Kulübün yurt içinde ve yurt dışında kurmuş olduğu veya olacağı ya da pay sahibi olduğu veya olacağı şirketlerden alacağı kâr payları, temettüler,
138.11) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden, Futbol Federasyonundan ve diğer Federasyonlardan alınacak yardımlar,
138.12) Sponsorluk gelirleri,
138.13) Bağlı ortaklıklardan gelirler,
138.14) Diğer çeşitli gelirler.

ALINDI BELGELERİ
MADDE 139: Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır.
Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Kulüp Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

TAHSİLATIN YAPILMASI
MADDE 140: Kulüp adına her türlü para tahsilatı makbuz karşılığında kendilerine görev ve yetki verilen Kulüp görevlilerince yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÜTÇE

BÜTÇE
MADDE 141: Kulübün mali işleri bir muhasebe planı ve yönetmeliğine göre Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bir bütçe ile yönetilir.
Bütçede aşağıda sıralanan birimlerin gelir ve giderleri ile bütçenin genelinde de Kulübün borçları, alacakları ve mevcutları ayrı ayrı gösterilir.
141.1) Kulüp Merkezi,
141.2) Amatör Spor Dalları,
141.3) Galatasaray Adası Tesisleri,
141.4) Kalamış Tesisleri,
141.5) Ali Sami Yen Stadı Tesisleri veya onun yerine yapılacak Stad tesisleri,
141.6) Burhan Felek Su Sporları Merkezi,
141.7) İlgili mevzuatlar çerçevesinde, bu Tüzük dahilinde tanımlanan şirketler ve kurumlar,
141.8) Diğer birim ve tesisler.

YÖNETİM, DENETİM, DİSİPLİN VE SİCİL KURULLARI İLE DİVAN KURULU ÇALIŞMA RAPORLARI VE KESİN HESAPLARIN HAZIRLANIŞ VE SUNULUŞU
MADDE 142: Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu ile Divan Kurulu tarafından hazırlanmış olan çalışma raporları ile muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan kesin hesaplar ve bağlı ortaklıklarının (Kulübün kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin) yıllık olağan toplantının gündemi olan döneme ait tek tek ve konsolide hesapları Yönetim Kurulu tarafından birlikte hazırlanıp bastırılarak yıllık olağan Genel Kurul çağrısının birinci toplantısından 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere Kulüp merkezinde ve Kulüp resmi web sitesinde hazır bulundurulur.

BÜTÇENİN HAZIRLANIŞI VE SUNULUŞU
MADDE 143: Bütçe tasarısı, Kulüp muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak :
143.1) Son üç yılın gelir-gider ve bütçe karşılaştırmaları,
143.2) Brüt ve net gelirler ile öngörülen nakit akım tabloları,
143.3) Spor şubelerinin her birinin ayrı ayrı gelir ve harcamaları,
143.4) Amacı, gerekçeleri ayrıntılı önerileri ile belirtilen yatırım ve onarım ihtiyaçları,
143.5) Bağlı şirketlerin gelir-gider projeksiyonları,

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp bastırılarak yıllık olağan Genel Kurul çağrısının birinci toplantısından 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere Kulüp merkezinde ve Kulübün resmi web sayfalarında hazır bulundurulur.

EK BÜTÇE
MADDE 144: Yıl içinde oluşan yeni gereksinimler için ek ödenek zorunluluğu duyan Yönetim Kurulu, bu ödeneği karşılayacak ek geliri bütçenin başka bir bölümünden aktarma veya borçlanmayı öngören bir öneri hazırlayarak Genel Kurulu bu konuları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Böyle bir çağrı yapılması durumunda ek bütçe öneri ve gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp bastırılarak olağanüstü Genel Kurul çağrısının birinci toplantısından 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere Kulüp merkezinde ve Kulübün resmi web sitesinde hazır bulundurulur.

TAŞINMAZLAR YATIRIM BÜTÇESİ
MADDE 145: Taşınmazlar için bütçe yılı içinde gerçekleşecek ya da gelecek yıllara sarkacak yatırım ve harcamalar yapabilmek için getirilen öneride;
145.1) Taşınmazın bir plan ve projesinin eklenmesi, inşa maliyet ve yapılabilirlik hesaplarının çıkarılmış olması ya da satın alınacak taşınmazın her türlü niteliklerinin belirtilmesi,
145.2) Plan ve projesinde ne kadar sürede bitebileceğinin belirtilmesi,
145.3) Harcanacak paranın kaynaklarının belirtilmesi,
145.4) Kaynak olarak borçlanma varsa, borçlanmanın maliyeti ve ne kadar sürede ödeneceğinin bütçe gerekçesinde açıkça belirtilmesi gereklidir.
Bu belgeler sunulmadan Genel Kurulda Taşınmazlar için görüşme yapılamaz ve karar verilemez.
Taşınmazlar için yapılacak yatırım ve harcamalar için Genel Kurulca verilecek yetkinin süresi hiçbir şekilde 3 (üç) yılı geçemez. Bu süre sonunda Yönetim Kurulunca o tarihe kadar yapılan işlerin ayrıntılı hesabı verilir ve gerekiyorsa Genel Kuruldan yetki süresinin uzatılması istenir.

BÜTÇENİN YÜRÜRLÜĞÜ
MADDE 146: Bütçe 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur.
Yönetim Kurulu, yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 1 /12 (on ikide bir)'si oranında harcama yapabilir.

BÜTÇE KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVİ
MADDE 147: Genel Kurulca kabul edilmiş olan bütçenin açık vermeden yürütülmesini ve dengeli bir biçimde uygulanmasını sağlamak Yönetim Kurulunun görevidir.
Yönetim Kurulu borçlanmak için Genel Kuruldan yetki istediği takdirde bu borçlanmanın hangi kaynaktan, hangi koşullarda ve ne süre için yapılacağını bildirmek zorundadır.
Borçlanmak ve yatırım yapmak için Genel Kurulca verilecek yetkinin süresi hiçbir şekilde 3 (üç) yılı geçemez.
Bu süre sonunda Yönetim Kurulunca borçlanma ve yatırımla ilgili o tarihteki hesap durumu ayrıntılı olarak açıklanır ve gerekiyorsa Genel Kuruldan yetki süresinin uzatılması istenir.

YAPILACAK HARCAMALARDA UYGULANACAK YÖNTEM
MADDE 148: Yapılacak harcama ve ödemelerde;
148.1) Bütçenin bölüm ve kesimlerinde o iş için ödenek bulunması,
148.2)Yönetim Kurulu kararının alınmış olması,
148.3) Hak sahiplerinin makbuz ya da faturalarının belgeye bağlanması ya da bordrolarda tarih ve numarası ile gösterilmesi zorunludur.

AKTARMA YETKİSİ
MADDE 149: Yönetim Kurulu bütçe içinde maddeler arasında aktarma yetkisine sahiptir.

AVANSLAR
MADDE 150: Yönetim Kurulu, bütçesinde ödenek varsa gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir mal satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir. Verilen avans hizmetin tamamlanmasını ya da malın satın alınmasını izleyen en geç 21 (yirmi bir) iş günü içinde mahsup ya da paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır.
Bu süre içinde avansını kapatmayan parayı zimmetine geçirmiş sayılır.
Verilen avans kapatılmadan ikinci avans verilemez.

TAŞINMAZLAR VE BUNLARLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI
MADDE 151: Kulüp, ikametgâhı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.
Kulüpçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla Kulübe intikal eden taşınmaz malların Kulüp adına tapuya tescilinden itibaren yasal süresi içinde İçişleri Bakanlığına bildiride bulunulması zorunludur.

GELİRLERİN GİDERLERDEN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ, BU KONUDAKİ BAĞIŞIKLIKLAR
MADDE 152: Aynı iş ile ilgili bile olsa gelirlerin mahsubu yolu ile giderler azaltılamaz.
Balo, müsamere ve benzerleri ile piyango hesaplarındaki gelir ve giderler bu kuralın dışındadır. Bunlara ait gelir ve giderler tüm ayrıntıları ile bir yardımcı hesapta tutulur ve sonucu muhasebe planındaki ilgili hesaba tek kalemde "Gelir" ya da "Gider" olarak yazılır ve muhasebe fişine hesap dökümü ile bütün belgeler eklenir.


HARCAMA VE ÖDEMELERDE YÖNETİM KURULUNUN TOPLU OLARAK VEYA ÜYELERİNİN TEK TEK SORUMLULUĞU
MADDE 153: Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
İç denetim bu Tüzük ve yönetmelikler uyarınca Genel Kurul ve Denetim Kurulu tarafından uygulanır.
Bütçesinde ödenek ve Yönetim Kurulu kararı olmadan yapılan ödeme ve harcamalardan ödeme amiri olarak Başkan ya da yerine görevlendirdiği 2. Başkan ya da Başkan Yardımcısı sorumlu olurlar ve ödemeleri yaptıranlar bunları tazmin ederler.

VERGİ, RÜSUM, HARÇ, SOSYAL SİGORTA VE İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN SORUMLULUK
MADDE 154: Bütçesinde ödenek bulunduğu halde;
154.1) Taşınmazlar için ödenmesi gerekli olan (bağışıklıklar dışında) emlak vergisini,
154.2) Her türlü rüsum ve harçları,
154.3) Yapılması gerekli vergi stopajlarını,
154.4) Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerini,
154.5) Sosyal Güvenlik Kurumu işveren payını,
154.6) Yürürlükte veya yürürlüğe konacak olan yasalarla yükümlülük getirecek her türlü vergi ve benzeri mali yükümlülükleri, süresinde ödemeyerek Kulüp adına ceza, borç ve gecikme faizi ödenmesinde kusurları ile neden olan ve ayrıca yetki alınmadan kullanılan kredilere ilişkin faiz ve diğer giderlerini şahsen ödememiş olan Yönetim Kurulları, dönemleri sonunda aklanmış bile olsalar sorumlu ve bunları tazmin etmekle yükümlü olurlar.