BİRİNCİ KISIM - TEMEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM - TEMEL HÜKÜMLER

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM


TEMEL HÜKÜMLER
KULÜBÜN ADI, KURULUŞ YERİ, MERKEZİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ


MADDE 1: Galatasaray Lisesi öğrencileri ile bu Tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmiş bulunanların sportif gelişmelerini sağlamak, spor eğitimi ve ahlâkını geliştirmek ve üyeleri arasında sevgi ve dayanışmayı arttırmak amacı ile İstanbul Beyoğlu Hasnun Galip Sokak No: 9-11 adresinde “Galatasaray Spor Kulübü" adında bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Galatasaray Spor Kulübü Derneği bu Tüzük'te “Kulüp" olarak anılacaktır.
Kulüp yukarıdaki amaca ulaşmak için sporla ilgili her türlü etkinlikte bulunur. Yarışmalar, gösteriler ve konferanslar düzenler; kurslar açar ve yapılan yarışmalara katılır. Çeşitli spor tesisleri, gerektiğinde profesyonel takımlar kurar, eğitici, yetiştirici ve eğlendirici çalışmalar yapar. Taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir ve gereksiniminden fazlasını satabilir. Kulübün hiçbir yerde şubesi yoktur.

KULÜBÜN RENKLERİ VE ALAMETİ FARİKASI
MADDE 2: Kulübün renkleri sarı-kırmızı; alameti farikası Ek 1'de belirtilmiş olduğu gibi, kırmızı (G) içinde sarı (S) harfler ile kuruluş yılını gösteren Siyah 1905 tarihi bulunan amblemdir.
Kulübün flaması Sarı-Kırmızı renkli bir üçgen biçiminde olup boyu uçkurluğunun iki katıdır. Flamada kırmızı üstte, sarı alttadır ve ortasında beyaz üzerine işlenmiş Kulübün alameti farikası vardır.

AD,AMAÇ,RENK VE ALAMETİ FARİKASININ DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ
MADDE 3: Kulübün adı, amacı, renkleri ve alameti farikası hiçbir nedenle değiştirilemez.

KULÜBÜN UĞRAŞI KONULARI
MADDE 4: Kulüp amacını gerçekleştirmek için:
4.1) Vatansever Atatürk gençleri yetiştirmek,
4.2) Her türlü spor dallarında amatör ve profesyonel etkinliklerde bulunmak; iç ve dış resmi ve özel müsabaka ve yarışmalara katılmak,
4.3) Her türlü spor tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,
4.4) Ulusal ve uluslararası spor hukuku mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak,
4.5) Her türlü taşınır ve taşınmaz mal, şahsi veya ayni hak edinmek, bunları aynen ya da başka şekle çevirerek satmak veya başkaca değerlendirmek,
4.6) Hak ve alacakları bakımından, ayni ve şahsi her türlü teminat almak ve vermek,
4.7) Her çeşit sınai ve ticari tesis ve kuruluş kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek, devretmek,
4.8) Kulübe ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak,
4.9) Kulübün mazisi ve tarihsel önemi doğrultusunda müze, kültür ve araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.

KURUCULAR
MADDE 5: Kulüp, Ali Sami Yen ve aşağıda isimleri yazılı arkadaşları tarafından kurulmuştur:İntisap Tarihi
1) Ali Sami Yen01.10.1321 (1905)
2) Asım Tevfik Sonumut01.10.1321 (1905)
3) Emin Bülent01.10.1321 (1905)
4) Celal İbrahim01.10.1321 (1905)
5) Bekir Sıtkı Bircan 01.10.1321 (1905)
6) Reşat Şirvanzade01.09.1322 (1906)
7) Refik Cevdet Kalpakçıoğlu 01.09.1322 (1906)
8) Abidin Daver01.09.1322 (1906)
9) Ahmet Robenson01.09.1322 (1906)
10) Ahmet Adnan Pirioğlu 1323 (1907)
11) Neş'et01.10.1324 (1908)
12) Ruşen Eşref Ünaydın01.10.1324 (1908)
13) Yusuf Celal01.10.1324 (1908)
14) Hasnun Galip01.10.1324 (1908)
15) Hüseyin Zihni Eden01.09.1325 (1909)
16) Mehmet Rıza Kara01.09.1325 (1909)
Boris Nikolof (*)01.10.1321 (1905)
Milo Bakiç (*)01.10.1321 (1905)
Paul Bakiç (*)01.10.1321 (1905)
Tahsin Nihat (*)01.10.1321 (1905)
Hüseyin Hüsnü (*)01.10.1321 (1905)
(*) Bu kişilere Kulübün tescil tarihi olan 14 Ağustos 1913 öncesi üyelikten ayrılmaları nedeniyle kurucu numarası verilmemiştir.

Kulüp 14 Ağustos 1913 tarihinde görevde olan;
* Reis; Ali Sami Yen (1 Numaralı üye)
* 2. Reis; Mehmet Rıza Kara (16 Numaralı üye)
* Katip; Refik Cevdet Kalpakçıoğlu (7 Numaralı üye)
tarafından Beyoğlu Mutasarrıflığına (Kaymakamlık) yapılan müracaat ile resmi olarak tescil ettirilmiştir.
Tescil tarihindeki Kulüp üyelerinin listesi Tüzük ekindeki Ek2'de belirtilmiştir.