SEKİZİNCİ KISIM - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

SEKİZİNCİ KISIM - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü

SEKİZİNCİ KISIM
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 166: Tüzük değişikliği, bu amaçla düzenlenmiş olağanüstü toplantılarda yapılır.
Görüşmelerin kolaylığı amacıyla değişiklik önerileri Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce basılı olarak isteyen üyeye verilmek üzere Yönetim Kurulunca Kulüp merkezinde Kulübün resmi web sitesinde hazır bulundurulur.
Tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantı yeter sayısı birinci toplantı için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki)'si, ikinci toplantı için 1/10 (onda bir)dur. Toplantı açıldığı gün tamamlanmazsa görüşmeler tamamlanıncaya kadar izleyen günlerde devam eder. Bu takdirde yeniden çoğunluk aranmaz.
Tüzük değişikliğine ilişkin öneriler yazılı yapılır. Bu konudaki kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3(üçteiki) çoğunluğu ile alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
KULÜBÜN FESHİ

KULÜBÜN FESHİ
MADDE 167: Kulübün feshi için Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
Kulübün feshi için Genel Kurul toplantı yeter sayısı gerek birinci gerekse ikinci toplantı için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 (üçte iki)'sidir.
Bu konudaki karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurulca karar verildiğinde seçilecek 5 (beş) kişilik bir kurulca tasfiye işlemi yapılır. Tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmazlar ile sair değerler verilen Genel Kurul kararı uyarınca Galatasaray Lisesi'nin ihtiyaçları için kullanılmak kaydı ile Galatasaray Eğitim Vakfı'na devir olunur.