Taraftar Dernekleri Nasıl Kurulur?

Taraftar Dernekleri Nasıl Kurulur?

1. AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından resmi olarak tanınan Galatasaray Taraftar Dernekleri'nin kuruluş ve işleyiş esaslarının ve bu derneklerin Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile ilişkilerinin düzenlenmesidir.

2. KAPSAM

Türkiye'de ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak olan ve dernek tüzel kişilik adında "Galatasaray" ifadesi geçen tüm taraftar dernekleri bu yönetmelik kapsamındadır.

3. TANIMLAR

Kulüp: Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni,

Taraftar Derneği/Dernekleri: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 23-11-2014 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na, yurtdışında ise ilgili mevzuat çerçevesine göre Galatasaray değerlerini ve Kulüp hedeflerini korumak, geliştirmek ve yaymak amacıyla kurulmuş ve bu yönetmelikte belirlenen şartlar çerçevesinde Galatasaray Spor Kulübü tarafından resmi olarak tanınan taraftar derneklerini,

6222 sayılı Kanun: Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliklerini, ifade eder.

4. TARAFTAR DERNEKLERİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI

KURULUŞ

4.1 Resmi Taraftar Dernekleri'nin kuruluşu Kulüp iznine tabidir.

4.2. Dernek tüzel kişilik unvanında Galatasaray adını kullanarak Taraftar Derneği kurmak isteyen gerçek kişiler, ilgili mevzuat çerçevesinde yasal kuruluş işlemlerine başlamadan önce, EK-1'de bir örneği bulunan "Dernek Kuruluş Başvuru Formu"nu kullanarak, Kulüp tarafından temin edilecek dernek tüzüğü taslağı ve formda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kulüp Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulunurlar.

4.3 Taraftar Derneği kuruluşunda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Asgari üye sayıları:

Yerleşim Birimi Nüfusu

Asgari Üye Sayısı

0-40.000

40

40.001-100.000

75

100.001-500.000

150

500.001-1.000.000

200

1.000.001-

300

 

b) Taraftar Dernekleri yukarıda belirtilen asgari üye sayısının 3/5’ü oranında üye sayısı ile kuruluşunu yapabilir, ancak eksik 2/5 oranında üye sayısını  kuruluşundan itibaren 3 ay içerisinde tamamlamakla yükümlüdür.

c) Taraftar Derneklerinin yönetim kurulu üyelerinin en az üçte ikisinin, dernek merkezinin yer aldığı yerleşim biriminde ikamet etmelidir.

d) Her Taraftar Derneği'nin kullandığı merkezi ve tescilli adresi olmalıdır. Taraftar Dernekleri adresleri hiçbir surette bir mesken olamaz, şahıs ikametgah adresi olamaz.

e) Her Taraftar Derneği, bir yönetim kurulu üyesini Kulüp'le ilişkilerinden sorumlu kişi olarak belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerini Kulübe bildirir.

4.4 Kulüp, Taraftar Derneği kuruluş başvurularını inceledikten sonra 30 gün içinde başvurularda eksiklik olup olmadığını başvuru sahiplerine bildirir, varsa başvurudaki eksiklerin tamamlanmasını talep eder. Eksiklerin tamamlanmasını takip eden en geç 30 iş günü içerisinde başvuru sahiplerine başvuru sonucunu bildirir.

4.5 Kurulması Kulüp tarafından uygun görülen Taraftar Dernekleri, 90 gün içinde bulundukları idari kamu kuruluşu nezdinde kuruluş işlemlerini tamamlar ve belgeleri Kulüp'e iletir. Bu süre içinde kuruluş işlemlerinin tamamlanmaması halinde, başvuru iptal edilmiş sayılır.

4.6 Kulüp incelemesini tamamladıktan sonra uygun görmesi haline kuruluş işlemleri tamamlanan Taraftar Derneği'nin resmi bir Taraftar Derneği olarak tanındığını ilgili derneğe yazılı olarak bildirir.

4.7 Aynı ilçede birden fazla Taraftar Derneği kurulamaz. Aynı şehirde birden fazla Taraftar Derneği kurulmasına, Kulüp Yönetim Kurulu aksi yönde kararı bulunmadıkça izin verilmemesi esastır. Kulüp, halihazırda Taraftar Derneği bulunan şehirlerde yeni bir Taraftar Derneği kurulması için yapılan müracaatlarda, şehir nüfusunu, mevcut Taraftar Derneği'nin faaliyetlerini ve etkinliğini ve uygun göreceği diğer kriterleri göz önüne alır.

4.8 Kulüp veya iştirakleri çalışanları, herhangi bir Taraftar Derneği'nin kurucusu veya aktif üyesi olamaz. Taraftar Dernekleri, üye kayıtlarında bu hususu gözetmekle yükümlüdür.

RESMİ TARAFTAR DERNEĞİ STATÜSÜNÜN KORUNMASI, ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ

4.9 Taraftar Dernekleri her takvim yılı bitiminde faaliyet raporu vermek zorundadır, Kulüp her takvim yılında  Mart ayı sonuna kadar her Taraftar Derneği'nin Kulüp'e karşı yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini ve genel faaliyetlerini inceleyerek o yıl için söz konusu Taraftar Derneği'nin Kulüp tarafından tanınan resmi Taraftar Derneği statüsünü koruyup korumadığını ilgili Taraftar Derneği’ne bildirir.

4.10 Faal Taraftar Dernekleri, Kulüp ile olan ilişkilerinde aşağıdaki şartları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) 6222 Sayılı Kanun'un taraftar dernekleriyle ilgili hükümlerine aykırılık teşkil edecek bir faaliyette bulunmamak,

b) Her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar o tarih itibariyle tüm dernek üyelerinin kimlik ve iletişim bilgilerini Ek-2'teki "Taraftar Derneği Üye Bildirim Formu"nu kullanarak doldurarak Kulüp'e bildirmek,

c) Dernek kayıtlı adresinin, Kulüp'le iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesinin veya Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi halinde, söz konusu değişikliği takip eden 15 gün içinde Kulüp'e bildirmek,

d) Düzenlemeyi planladıkları etkinlikler için planlanan etkinlik tarihinden en az 1 ay önce Kulübe başvuruda bulunmak,

e) Her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar Üye Sayısı X 20 TL tutarında o yıl için yıllık aidat bedelini Kulüp'e ödemek,

Kulüp Yönetim Kurulu yıllık aidat bedellerini, gerekli gördüğü takdirde düzenleyebilir. Güncel aidat bedelleri her sene Derneklere Kulüp tarafından bildirilir.

f) Her sezon başında (lansmandan itibaren 1 ay içerisinde), Galatasaray Profesyonel Futbol Takımının formasından (etiket fiyatından %25 indirimli olarak) üye sayısı kadar satın almak,

g) Her sezon başında (satışa çıktıktan itibaren 1 ay içerisinde) üye sayısının %4’ü oranında (sayının küsüratlı olması durumunda yukarı yuvarlanacaktır) Galatasaray Profesyonel Futbol Takımının maçlarına herhangi bir sınıf ve tribünden sezonluk kombine (%10 indirimli olacak şekilde) satın almak,

Bunun dışında Dernek, Lig ve Kupa maçlarında 72 saat, Uluslarası maçlarda 7 gün öncesinden olmak koşulu ile her maç için nüfusu 500.000’e kadar olan yerlerde üye sayısının %10’u, 500.000 ve üzeri olan yerlerde üye sayısının %5’i (sayının küsüratlı olması durumunda yukarı yuvarlanacaktır) oranında ve bedeli karşılığında bilet talep edebilir.  Kulüp, maç biletlerine genel talebe bağlı olarak, Deneğin talebini değerlendirmeye alacaktır.

h) Her yıl takvim yılında en az bir kere dayanışma yemeği/gecesi düzenlemek, düzenlenen gece veya gecelerde Kulüp tarafından verilecek Profosyonel Futbol Takımına ait ve üzerinde futbolcuların da imzalarının yer aldığı 3 adet formayı (tanesi 500 TL’nin altında olmamak kaydı ile) satışa çıkarmak ve bu 3 formanın satışından elde edilecek 1.500 TL gelir ile 1.500 TL’nin üzerinde yapılan satışın % 50’sini Kulübe bağış olarak aktarmak,

4.11 Taraftar Dernekleri, Galatasaray adını veya logosunu içeren herhangi bir etkinlik düzenlemeden önce Kulüp'e başvurarak gerekli yükümlülükleri yerine getirmek ve yazılı izin almakla yükümlüdür. Taraftar Dernekleri Kulüp'ün önceden yazılı izni olmadıkça Galatasaray adını veya logosunu kullanarak hiçbir turnuva, eğitsel faaliyet veya sosyal etkinlik düzenleyemez, ürün/hizmet geliştiremez, satamaz veya dağıtamaz. Bu hükme aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde Kulüp, diğer tüm yasal hakları saklı kalmak üzere ilgili derneğin resmi Taraftar Derneği statüsünü süreli veya süresiz askıya alabilir/iptal edebilir. Taraftar Dernekleri ilgili yerel makamlardan alınan izinlerden de sorumludurlar.

4.12 Kulüp, herhangi bir Taraftar Derneği'nin bu Yönetmelik'te belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi, dernek faaliyetlerinin Kulüp'ün prestijine zarar verecek mahiyette olduğuna kanaat getirmesi veya uygun gördüğü takdirde herhangi bir neden göstermeksizin söz konusu Taraftar Derneği'nin resmi Taraftar Derneği statüsünü askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya tüzel kişilik unvanında Galatasaray adının ve logosunun kullanılmasını engellemek için gerekli hukuki girişimlerde bulunabilir. Kulüp, bu duruma düşen derneklerin isimlerini resmi medya kanallarında duyurma hakkına sahiptir.

4.13 Kulüp'ün, herhangi bir Taraftar Derneği'nin resmi Taraftar Derneği statüsünü askıya alması veya iptal etmesi halinde, durum Kulüp tarafından yazılı olarak ilgili derneğe  bildirilir.

5. SOSYAL ETKİNLİKLER

5.1 Taraftar Dernekleri, topluca veya münferit olarak bu Yönetmelik hükümlerine ve tüzüklerine aykırılık teşkil etmeyecek sosyal etkinlik düzenleyebilir. Kulüp, düzenlenen sosyal etkinliklerin birden çok Taraftar Derneği tarafından düzenlenmesini teşvik eder.

5.2 Düzenleyecekleri sosyal etkinliğe Kulüp temsilcilerinin katılmasını talep eden Taraftar Dernekleri, planlanan etkinlik tarihinden en az 1 ay önce Kulüp'e yazılı başvuruda bulunur. Etkinlik başvurusunda aşağıdaki bilgiler yer alır:

 1. Etkinliği düzenleyen Taraftar Derneği / Dernekleri
 2. Etkinliğin türü
 3. Etkinliğin tarihi, saati, yeri ve adresi
 4. Etkinlik programı
 5. Etkinlikle ilgili irtibat kurulacak kişinin isim ve iletişim bilgileri
 6. Etkinliğe katılması beklenen yerel mülki ve idari yöneticilerin listesi
 7. Beklenen toplam katılımcı sayısı
 8. Etkinliğin katılım bedeli

  
​5.3 Kulüp, sosyal etkinlik başvurularını eksiksiz olarak aldıktan sonra inceleyerek Kulüp temsilcisinin katılıp katılmayacağını ve katılım kararı alınmışsa temsilciyi ilgili Taraftar Derneği'ne bildirir.

5.4 Düzenlenecek olan dayanışma yemeği/gecelerine (en az 1 ay öncesinde haber vermek şartı ile) Kulüp senede bir kere en az 1 Yönetim Kurulu üyesi ile ve (Derneğin talebi olması halinde) GSTV personeli (1 muhabir, 1 kameraman) ile katılır. Geceye katılacak YK üyesi ulaşım konaklama gibi tüm masraflarını kendi karşılar. Talep olması halinde katılacak olan GSTV personelinin masrafları ise Dernek tarafından karşılanır.

5.5 Bunun dışında Kulüp, Derneklerin sosyal faaliyetlerini tanıtmak ve yeni derneklerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla GSTV’de tanıtım programları yayınlanması konusunda destek olacaktır.

 

6. YÜRÜRLÜK

İşbu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer, gereği halinde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu kararı ile güncellenir.

7. GEÇİCİ MADDELER

7.1 İşbu Yönetmelik'in yürürlüğe girme tarihi itibariyle faaliyette olan Taraftar Dernekleri 31.12.2017 tarihine kadar 4.3. nolu maddede belirtilen şartlara uymak, işbu Yönetmeliği tebliğ alıp, Yönetmelikte bulunan yükümlülüklere uyma taahhüdünde bulunmak, Kulüp'ten resmi Taraftar Derneği statüsünü almak için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

7.2 Faaliyette olan Taraftar Dernekleri Üye aidatlarını Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben 1 ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.

7.3 İşbu yönetmeliğin 4.10. (f) maddesin de belirlenen üye sayısı kadar forma satın alma yükümlülüğü 2017 yılı için üye sayısının %50’si olarak uygulanacaktır.

 

Ek Belgeler:

 1. Taahhütname,
 2. Kurucu üyelere ait, arkasında adı, soyadı yazılı birer adet fotoğraf
 3. Kurucu üyelerin adli sicil belgeleri, birer adet vesikalık fotoğrafları,
 4. Dernek merkezinin fotoğrafları

 

Dernek Kuruluş Başvuru Formu için tıklayınız...

Logo kullanım şartları:
Örnek logo için tıklayınız...

Yazı tipi
Helvetica Black
Helvetica Neue Bold