26 Ağustos 2017 Cumartesi 03:20

Bilgilendirme

Bilgilendirme

GALATASARAY KALAMIŞ CAFE İŞLETMESİNİN BELİRLİ İSTEKLİLER ARASINDA DAVET VE PAZARLIK USULÜ İLE BELİRLENMESİNE DAİR TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

Galatasaray Spor Kulübü Derneği bir özel hukuk tüzel kişisi olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Bu nedenle söz konusu şartname anılan kanun hükümleri kapsamı dışındadır.

İşbu şartname en uygun teklifle bu teklifi gerçekleştirecek yetkinlikteki en uygun işletmeciyi belirlemek suretiyle eşit ve adil koşullarda ve rekabetçi bir teklifin tespiti ile tespit edilen en uygun teklif sahibi ile aşağıda belirtilen koşullarda sözleşme akdetmek üzere düzenlenmiştir. 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği işbu şartname doğrultusundan sözleşme yapıp yapmamakta, ihaleyi  verip vermemekte, sözleşme şartlarını değiştirmekte serbesttir. 

Katılımcılar bu sebeple her hangi bir talep ve hak iddiasında bulunamazlar.  

A-TARAFLAR

Bu teklif verme şartnamesinde taraflar: Galatasaray Spor Kulübü Derneği  “Galatasaray” teklif veren / sözleşme yapılan gerçek veya tüzel kişi  “İşletmeci” olarak anılacaktır.

B- DAVET VE PAZARLIK USULÜ İLE BELİRLENMESİNE DAİR TEKLİF VERME ŞARTNAMESİNİN KONUSU

Galatasaray Spor Kulübü’nün, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan Galatasaray Kalamış Spor Tesisleri içerisindeki restoran, bar, büfe ve çay ocağının sporcuların,  spor okulu öğrencilerinin, üyelerin, üye misafirlerinin ve   Kulüp yönetimince müsaade edilecek kişilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere tesiste mevcut restoran, bar, cafe ve çay ocaklarının “Galatasaray Kalamış Cafe” ismi adı altında  işbu şartname ve ekindeki sözleşme işletilmesinin ihalesidir.

C- İŞİN SÜRESİ

İşletme süresi : Sözleşmenin noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten başlar ve sözleşmede belirlenen sürenin sonunda sona erer.   Belirlenen ve/veya sözleşmedeki şartların yerine getirilmesi halinde, işletme süresi taraflarca uzatılabilir.  İşletme süresinin uzatılması halinde Noter tasdikli ek sözleşme imzalanır.

D- ZAMAN

İsteklilerin tekliflerini 22.09.2017 tarihine kadar Galatasaray’ın Seyrantepe’de bulunan Türk Telekom Stadı içindeki İdari birimlerine kapalı zarf içinde yazılı olarak vermeleri gerekmektedir.

Teklif veren, vereceği tebligata salih adresinden yazılı olarak veya telefon, elektronik posta ile davet edilecektir. 

E- TEMİNATLAR 

Teklif veren geçici teminat olarak 5000 EURO karşılığı Türk Lirasını Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin Denizbank IBAN: TR51 0013 4000 0001 0084 0000 85 no’lu banka hesabına nakit olarak yatırmak durumunda olup aksi  halde ihale görüşmelerine davet edilmeyecektir.

İhaleyi kazanamayan isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra geri verilecektir.

Kesin Teminatı  : sözleşmenin imzalanması ile birlikte  Galatasaray tarafından belirlenecektir.

Depozito Teminatı : Bir yıllık bedelin 2/12’si tutarında; işletmecinin ödemediği işletme bedeli taksitinin tahsilatı ile birlikte işletmeciye teslim edilen yapı ve tesisler ile mal ve malzemelerde meydana gelecek zararlar ile işletmecinin kendisine teslim edilen sahaya yönelik elektrik ve su borcunun ödenmemesi halinin teminatı maksadı ile alınmaktadır.

 

F- KATILMA ŞARTLARI

1-    İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik sureti ve Ticaret Sicil Kayıt sureti, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğinin faaliyet belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi sureti,

2-    Kanuni ikametgahının belgesi, 

3-    Tebligat için adresini gösteren yazı/bilgi,

4-    İş Deneyimine yönelik referansları; işi nasıl ve ne şartlarda yapacağını açıklayan beyan ve taahhüt yazısı,

5-    Vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair beyan ve taahhüt,

6-    Borca batık olmadığına dair beyan ve taahhüt,

7-    SGK’ya  (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun olmadığına dair beyan ve taahhüt,

(5,6 ve 7 no’lu şıklarda katılımcının beyanı esas olup aksine durumun tespiti, ihalenin feshini gerektirecek olup Galatasaray’ın kayıplarını karşılamak üzere fazlaya dair hakları saklı 15.000-Euro karşılığı şartı cezai ödettirilecektir.)

8-    İşbu şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu şartname dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması,

9-    Geçici teminata ait banka dekontu ,

10- Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığını; istediği teklif vereni davet edip istediği ile sözleşme yapacağını, bu sebeple herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını beyan ve taahhüt eden mektup,  

11- İşbu şartnameyi okuduğunu, işin nitelik ve konusunu anladığını ve talep edilen işi ve hizmeti talep edilen standartlarda verebileceğini beyan ve taahhüt eden, bedelini ödeyebileceğini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden kapalı zarf içinde mektup,

G- HUKUK HÜKÜMLERİ VE İHTİLAFLAR

İŞLETMECİ’nin vermiş olduğu adrese yapılacak her türlü tebligat postaya verildiği günü takip eden yedi (7) nci günde kendisine yapılmış sayılır. Tebligatların ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden Galatasaray mesul tutulamaz. Adres değişikliğinin on (10) gün içinde Galatasaray’a  bildirilmesi zorunludur.

Deprem, sel ve benzeri doğal afetler ile harp halleri mücbir sebep sayılır.

Mücbir sebepler oluşmadan ve yargı kararı bulunmadan şartlar aynen uygulanır. Süre uzatımı verilemez.

Sözleşme süresi sonunda tesis boşaltılmadan, bütün borçları ödenmeden ve işletmeciye ait sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler ifa edilmeden  kesin teminat, güvence bedeli ve depozitoya ait teminat mektupları çözülmez.

İhtilafların çözümünde İstanbul Çağlayan mahkemeleri yetkilidir.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği