İKİNCİ KISIM - ÜYELİK

İKİNCİ KISIM - ÜYELİK

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İKİNCİ KISIM

ÜYELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK TÜRLERİ- KOŞULLARI- KABUL İŞLEMİ

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 6: Kulübün iki tür üyesi vardır:

6.1) Üye

6.2) Onursal üye

ÜYE OLMA KOŞULLARI

MADDE 7: Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması zorunludur.

Ayrıca, üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen gruplardan birine dahil olmaları da zorunludur.

A Grubu- Galatasaray Lisesi'nde en az iki yıl okumuş olanlar.

B Grubu- Kulüp Başkanının önerisi ile takvim yılı başına en fazla 15 (on beş) kişi, başka bir kayıt aranmaksızın üye olabilir.

C Grubu- En az 5 (beş) yıl süre ile amatör veya profesyonel olarak Kulüp adına yarışmalara katılmış, spor yaşamını

Kulüpte tamamlamış, bu hususu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış ve spor yaşamını tamamladıktan sonra 5 (beş) yıl içinde üyeliğe başvuran sporcular. (Kulüp menfaatleri doğrultusunda transferi gerçekleşen sporcular Yönetim Kurulu kararı ile spor yaşamını Kulüpte tamamlamış olma koşulundan muaf tutulabilirler)

D Grubu- En az 5 (beş) yıllık üyelerin çocukları ve eşleri.

E Grubu- Yukarıdaki grupların dışında kalanlar.

ALINACAK ÜYE SAYISI

MADDE 8: A ve C gruplarında yukarıda tanımlanan üye adayları için hiçbir sayısal sınırlama uygulanmaz.

A ve C grupları dışında diğer gruplarda tanımlanan adaylardan üyeliğe alınacakların toplam sayısı her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Alınacak toplam üye sayısı bir önceki yıl sonu (31 Aralık) itibarı ile Kulübün kaydı açık üye sayısının %3 (yüzde üç)'ünden fazla olamaz.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen alınacak toplam üye sayısından fazla üye kabul edilmesi durumunda, işlem sırasına göre sınırı aşan üyelik geçersiz olur ve düşer.

Ancak her durumda, bir yılda kabul edilecek toplam üye sayısı 400 (dört yüz)'ü aşamaz.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

MADDE 9: Kulübe üye olmak isteyenler 1 Haziran- 31 Ağustos (otuz bir Ağustos dahil) tarihleri arasında, ön başvuruda bulunabilirler. Bu dönemi takip eden ilk iş günü başvurular kayda alınır, üyelik başvurularının değerlendirilmesi 30 gün içinde tamamlanır.

Bu tarihlerin dışında yapılan başvurular kabul edilmez.

Üye kayıt işlemi yılda bir kere yapılır.

BAŞVURU İŞLEMİ

MADDE 10: Üye olmak için başvuruda bulunan kişiler;

10.1) Aday üyenin üye olabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek üzere hazırlanmış basılı başvuru beyannamesini doldurmak; özgeçmişini, nüfus suretini, yetkili merciden alacağı adli sicil ve arşiv kaydını gösterir belgeyi bu beyannameye eklemek,

10.2) Beyannameye yazdığı bilgilerin doğruluğunu imza altına almak,

10.3) Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık iki üye tarafından önerilmiş olmak,

10.4) Yeteri kadar fotoğraf vermek,

10.5) Mevzuat hükümleri uyarınca gereken durumlarda izin belgesi vermek ve başvuru beyannamesini Kulüpte kayıttan geçirtmek,

10.6) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak zorundadır.

Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık her üye, bir takvim yılı içinde en çok 5 (beş) kişiyi üyelik için önerebilir.

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ

MADDE 11:

11.1) Yönetim Kurulunca başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları yapıştırılmış basılı başvuru beyannamesi başvuru süresinin sonunu takip eden ilk iş günü Kulüp merkezinde belirli bir yerde ve sosyal tesislerde 7 (yedi) gün süre ile asılı bırakılır.

11.2) Üyeler askı süresi içinde adaylar hakkında itirazları varsa bunları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler.

11.3) Üyelik başvuruları askı süresinin bitimini izleyen ilk işgünü Yönetim Kurulunca, varsa itirazlar ile birlikte, eksiksiz olarak Sicil Kuruluna verilir.

11.4) Sicil Kurulu üyelerini görevlendirmek suretiyle her adayın üyelik başvurusu hakkında, 10. maddedeki hususları göz önünde tutarak, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar.

Görevlendirilen Sicil Kurulu üyeleri, bu değerlendirmeler sonunda Kulüp Tüzük'üne uygun olarak belirlenen üye adayları ile gerektiğinde ayrı ayrı ve birebir görüşür ve bu görüşmeler kayıt altına alınır.

11.5) Sicil Kurulu başvurular içinde önerdiklerini ve önermediklerini gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna en geç Eylül ayının son iş gününe kadar sunar.

11.6) Yönetim Kurulu üye adaylarından onayladıklarını sunum tarihini takip eden 10 (on) gün içerisinde Sicil Kuruluna bildirir.

Sicil Kurulu derhal, Yönetim Kurulu kararı ile adaylıkları kesinleşenlere işlemlerini gerçekleştirmek için gönderme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde giriş ve yıllık ödentilerini yatırmaları hususunu iadeli taahhütlü mektup ile bildirir.

Bu ödentilerin süresi içinde ve tam olarak ödenmesini takiben, yıl sonuna kadar alınacak Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten doğan hak ve yükümlülükler kazanılmış olup üyelik Sicil Kurulu tarafından Sicil Defterine işlenir.

Sicil Defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak Genel Kurulun denetimine sunulur.

Üyelik başvuruları yapıldığı yıl için geçerlidir.

SPORCULAR

MADDE 12: Galatasaray Spor Kulübünde spor faaliyetlerine düzenli şekilde katılan ve yarışmalarda bireysel veya takım halinde Kulübü temsil eden ve bu amaçla lisansı çıkartılan kişilere sporcu denir.

Sporcular (veteranlar hariç), spor yaşamına devam ettikleri ve yarışmalara katıldıkları sürece seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

SPORCU OLMA KOŞULLARI

MADDE 13: Sporcularda aşağıdaki koşullar birlikte aranır:

13.1) 18 yaşından küçüklerle, ilköğretim ve liseye devam eden öğrencilerin veli veya vasilerinden yazılı izin belgesi alınmış olması,

13.2) Spor yapmak için Yönetim Kurulunca Kulübe alınmasına karar verilmiş ve sporcu kaydının tutulması için Yönetim Kurulunca Sicil Kuruluna bildirilmiş olması,

13.3) Lisans çıkartılmış olması.

SPORCULARIN ÜYELİĞE GEÇİŞ KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

MADDE 14: Kulübün lisanslı sporcularından olup da spor yaşamını Kulüpte tamamlamış ve yukarıda 7. madde

C grubunda yazılı niteliklere sahip olanlar üyeliğe kabul edilebilirler.

ONURSAL ÜYE

MADDE 15: Katılmaları Kulüp için manevi bir değer taşıyan ve kişilikleri, toplumdaki yerleri, eserleri ile

Kulübün amacı ve etkinliklerine önemli katkıda bulunabilecek seçkin kişiler Kulübe onursal üye olarak kabul edilebilirler.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Dilerlerse ödenti verirler.

ONURSAL ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ

MADDE 16: Onursal üyelik için kabul kararı doğrudan Yönetim Kurulunca verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 17: Üyelik, Kulübe ilişkin olarak işbu Tüzük hükümleriyle belirlenmiş hak ve yükümlülükleri oluşturur.

17.1) Üyelerin Hakları:

17.1.1) Genel Kurul toplantılarına, kararların oluşması amacıyla görüşmelere ve oylamalara katılmak,

17.1.2) Seçmek ve seçilmek,

17.1.3) Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu raporları incelemek, görüş ve önerilerini bildirmek,

17.1.4) Kulüp çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan kurallar çerçevesinde yararlanmak,

17.1.5) Üyeler, yukarıda sayılan hakların dışında, başta Dernekler Kanunu olmak üzere tüm mevzuattan doğan haklara sahiptirler.

Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir.

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendi kullanır.

17.2) Üyelerin Yükümlülükleri:

17.2.1) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Yönetmelik, Yönerge ve Tebliğ hükümleri ile Kulüp Tüzük'ü ve Yönetim Kurulu kararlarına uymak,

17.2.2) Her tür ödenti ve ödemelerini zamanında yapmaktır.

ÖDENTİ ÖDEMEME HALİNDE ÜYELİK KAYDININ GEÇİCİ KAPATILMASI

MADDE 18: Yıllık ödentisini ödemeyen üyeyi Sicil Kurulu her yıl sonunda iadeli taahhütlü mektupla ödemeye çağırır. Bu çağrı üzerine borcunu gönderme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeyen üyenin kaydının geçici olarak kapatılması önerisi Sicil Kurulunca Yönetim Kuruluna gönderilir. Yönetim Kurulu kararı ile kaydın kapatıldığı ilgilinin siciline işlenir ve bir yazı ile kendisine bildirilir.

ÜYELİK KAYDININ YENİDEN AÇILMASI

MADDE 19: 18. madde uyarınca kaydı geçici olarak kapatılan üyenin, Kulübe yeniden yazılı olarak bizzat başvurması ve geriye doğru en çok 5 (beş) yıllık ödenti borçlarını ödeme yapılan yılın ödentisi esas alınarak ödemesi halinde kaydı açılır; en fazla beş yıllık kıdemi verilir ve bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ

MADDE 20: Aşağıdaki hallerde üyelik sona erer:

20.1) Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre üyelik koşullarının kaybedilmesi,

20.2) Üyelikten çıkma kararının yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi,

20.3) Ödeme yükümlülüğünün 6 (altı) yıl üst üste özür belirtmeksizin yerine getirilememesi

20.4) Ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme nedeniyle üyeliği sona eren kişinin yeni başvuru ile yeniden üyeliğe alınmasından sonra ödentisini 2 (iki) yıl üst üste ödememesi,

20.5) Önceden özür belirtmeksizin üst üste 8 (sekiz) Genel Kurula katılmaması,

20.6) Tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılması.

Bu durumlarda üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile Sicil Kurulunca silinir.

YENİDEN ÜYELİĞE BAŞVURU

MADDE 21: 20. maddenin 20.1, 20.4 ve 20.6 fıkralarına göre üyeliği sona erenler üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.

Ancak aynı maddenin 20.2, 20.3 ve 20.5 fıkralarına göre üyeliği sona ermiş olanlar bu Tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını taşımak kaydı ile yeniden üyeliğe başvuruda bulunabilirler.

Başvurularının kabulü halinde bunlar hakkında yeni üye kabul işlemi uygulanır, eski kıdemleri hesaba katılmaz.